เรียนภาษาจีนแบบง่ายๆ ระดับพื้นฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย Jakkapong เมื่อ ตุลาคม 06 2012 13:44:41


พื้นฐานของภาษาจีน

ภาษาจีนกลางต้องเริ่มต้นในการออกเสียงพยัญชนะ และสระ

พยัญชนะในการออกเสียงภาษาจีนมี 21 ตัว ดังนี้

b ปอ    p พอ    m มอ   f ฟอ     d เตอ   t เทอ  n เนอ  l เลอ 

g เกอ   k เคอ    h เฮอ          j จี     q ชี      x ซี 

z จือ    c ชือ      s ซือ          zh จรือ   ch ชรือ   sh ซรือ   r ยือ

 

สระในการออกเสียงภาษาจีนมี 6 ตัว ดังนี้

a อา     o ออ     e เออ     i อี     u อู       ü อวี  

 

เสียงผสมระหว่างพยัญชนะ กับ สระ ยกตัวอย่างเช่น

ba ปา   ba ป๋า  ba ป่า  ba  ป้า           pa พา  pa พ๋า   pa พ่า  pa พ้า     

bo ปอ  bo ป๋อ  bo ป่อ  bo ป้อ          po พอ po พ๋อ  po พ่อ  po พ้อ 

 

   English        英文-汉语       Chinese

Good morning                  早上好เจ๋า ฉ่าง ห่าว

      Zǎo  shang hǎo

 

Good afternoon                  下午เซี้ย อู๋  ห่าว

        Xià    hǎo

 

Goodevening  晚上ว่าน ฉ้าง  ห่าว

      Wǎn  shàng  hǎo

 

What  you  name?              你叫什么名字หนี่เจี้ยว เสินเมอะ มิงจื้อ

                               Nǐ  jiào shénme míng zì ? 

I’am……                         ……    หว่อเจี้ยว....... 

                                          Wǒ jiào……

 

How are you?          你好吗?หนีห่าวมะ?

      Nǐ hǎo ma?

 

I'm fine. And you?      我很好. 你呢?หว่อ เหินห่าว. หนี่เนอะ?

     Hěn hǎo. Nǐ ne?

 Whereare you from?  你是那儿国人.หนี่ ชรื่อ หน่าร์ กั่ว เหยิน?

                   Nǐ shì nà er guó rén?

 

I am Thai person.       我是泰国人. หว่อ ชรื่อ ไท่ กั่ว เหยิน.

                         Wǒ shì tài guó rén.

Good Bye.                        再见.  จ้าย เจี้ยน.  Zài  jiàn.