วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม วัดญวนมหาชัย จ.สมุทรสาคร
โดย Jakkapong เมื่อ ตุลาคม 23 2012 17:24:41

 
วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม

ถนนเทศบาล 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

        วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม จัดตั้งเป็นวัดลำดับที่ 17  ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่ง ตระกูลยิ้มพานิชมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงถวายที่ดินผืนนี้ จำนวน 2 ไร่ 2 งาน ถวายแด่พระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 11 ปี  จึงได้ดำริจัดตั้งขึ้นเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย และไดรับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2546 โดยมี  องธรรมธร อเนก เถี่ยนหลาก เป็นเจ้าอาวาส ซึ่ง พระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฯ จึงมีดำริ ในการสร้าง ศาสนาทายาทจึงจัดให้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา ช่วงขั้นทื่ 3(ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)
พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์  ญวนเรียกว่า “ตามบ๋าว” คือพระพุทธเจ้า 3 พระองค์  ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเคารพบูชาเป็นอย่างมากประกอบด้วย องค์กลางพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ญวนเรียก ทิดกามึวนีเผิก  จีนเรียก เซ๊กเกียมอนีฮุก  ท่านศรีพระพุทธเจ้าองค์ที่   4 ในภัทรกัมปป์นี้ สำเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ขวาของพระศรีศากยมุนี คือ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ญวนเรียกว่า อายีด้าเผิก จีนเรียกออมีถ่อฮุก ท่าเป็นพระฌานีพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในชุดห้าพระองค์ และเป็นองค์ที่สำคัญ ทางพุทธศาสนามหายาน สถิตอยู่ ณ พุทธเกษตรทางทิศตะวันตกพุทธเกษตรเป็นดินแดนแห่งสุขาวดี คือมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใด ผู้ที่บังเกิดในพุทธเกษตรนี้จักไม่ต้องกลับมาเกิดอีก องค์ซ้ายมือของพระศรีศากยมุนี คือ พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ญวนเรียกว่า เหยือกเผิก จีนเรียกว่า เอี๊ยะซือฮุก ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ สถิตอยู่ ณ พุทธเกษตรทางทิศตะวันออกพุทธเกษตรนี้ พื้นธรณีเป็นอัญมณีสีนพเก้า รัศมีของพระวรกายสีฟ้า สว่างไสวดุจสีแห่งแก้วไพฑูรย์ มีสายทองเชื่อมกับโลกมนุษย์

เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ
องสมุห์เอนก เถี่ยนหลาก