เว็บไซต์ พระพุทธศาสนามหายานแห่งประเทศไทย
Search Register

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 04f2e
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
27. พฤษภาคม 2016 07:54:16
เว็บมหายาน.โออาจี ข่าวสาร สาระ ธรรมะ เพื่อประชาชนชาวพุทธ


   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch

   วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี

วัดสุนทรประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 44/3 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงวัดเดียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระอาจารย์จีนเที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2507 โดยนายสมคูณ หอบรรลือกิจ คหบดีผู้มีจิตศัทธรายกกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 38 ตาราง วา ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ พร้อมกับเป็นผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตสร้างวัด ตามระเบียบของทางราชการกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเป็นวัดฝ่ายมหายาน ตามหนังสือที่ ศธ.0407/5778 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2509 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อุฏฐายี มหาเถระ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตย์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ได้ประทานนามวัดนี้ว่า “วัดสุนทรประดิษฐ์”


ประวัติและผลงานท่านเจ้าอาวาส
พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก)
ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนันิกายฝ่ายซ้าย  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ / เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์
 
ชื่อ
            พระสัมณานัมราชวุฒาจารย์ ฉายา เถี่ยนถึก ปัจจุบัน ท่านเจ้าอาวาส มีอายุ 71 ปี พรรษา 48  วัด โลกานุเคราะห์ เลขที่ 123  ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
            เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ ราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร
            รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
            ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย
สถานะเดิม
            ชื่อ ถนอม นามสกุล อารีย์กูลชัย
            เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ปีชวด
            บิดา นายอุ๊ย   มารดา นางซิว นามสกุล อารีย์กูลชัย
            ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดอุดรธานี
            เคยรับราชการทหาร
อุปสมบท
            วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2502 ณ วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
            โดยมี องสรพจนสุนทร(พ็องเดี้ยว) พระอุปัชฌาย์
วิทยฐานะ
            1.สำเร็จประถมศึกษาประชาบาล โรงเรียนยูเฉี่ยวแซะเซี้ยว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
            2.ได้รับประทานปริญญา พุทธศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
               ในพระบรมราชูปถัมภ์
            3.สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จำสำนักเรียนวัดใหม่สงเปลือย
               อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
            4.มีความชำนาญพิเศษ พูด เขียน ภาษาจีน
 
งานด้านปกครอง
             พ.ศ. 2513    เป็นผู้ช่วยเจ้าวัดอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
             พ.ศ. 2518    เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
             พ.ศ. 2522    เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
             พ.ศ. 2530    เป็นปลัดขวาคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
             พ.ศ. 2536    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
             พ.ศ. 2537    เป็นเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี
 
 
 
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
             พ.ศ. 2527 เป็นวิทยากรอบรมพระภิกษุสามเณร และเป็นผู้จัดหาวิทยากร อบรมพระภิกษุ  
                                สามเณร มีนักธรรมตรี 7รูป สมัครสอบ 7 รูป สอบได้ 3 รูป สอบตก 4 รูป
             พ.ศ. 2528  มีนักธรรมตรี 9 รูป สมัครสอบ 9 รูป   สอบได้ 4 รูป    สอบตก 5 รูป
             พ.ศ. 2531  จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน  95   รูป
             พ.ศ. 2532  จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 154 รูป
                                   มีนักธรรมตรี 13 รูป สมัครสอบ 13 รูป สอบได้ 10 รูป สอบตก 3 รูป
             พ.ศ. 2533  จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 84 รูป
                                   มีนักธรรมตรี 20 รูป สมัครสอบ 20 รูป สอบได้ 13 รูป สอบตก 7 รูป
             พ.ศ. 2534 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน จำนวน 80 รูป
                               เป็นประธานสงฆ์จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์ วิทยาลัยพระปริยัติธรรม        
                               แผนกสามัญศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
                                    -หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
                                     โดยมีสามเณรเข้าเรียนต่อ ม.1 จำนวน60รูป
                                     มีนักธรรมชั้นตรี สอบได้ 30 รูป
             พ.ศ. 2535 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน       จำนวน 80 รูป
                                    มีสามเณรเข้าเรียนต่อ ม.1   จำนวน 40 รูป ม.2  จำนวน 30 รูป
             พ.ศ. 2536 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 80 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี     22 รูป   สอบได้ 22 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    17 รูป   สอบได้ 17 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก   24 รูป   สอบได้ 24 รูป
             พ.ศ. 2537 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 70 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี    20 รูป     สอบได้ 20 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    31 รูป    สอบได้ 31 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก   17 รูป    สอบได้ 17 รูป
             พ.ศ. 2538 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 80 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี     22 รูป     สอบได้ 22 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    17 รูป     สอบได้ 17 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก  31 รูป     สอบได้ 31 รูป
             พ.ศ. 2539 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 115 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี     40 รูป    สอบได้ 40 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    40 รูป    สอบได้ 40 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก   38 รูป    สอบได้ 35 รูป
             พ.ศ. 2540 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 115 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี     50 รูป    สอบได้ 50 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    40 รูป    สอบได้ 40 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก   28 รูป    สอบได้ 25 รูป
             พ.ศ. 2541 จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 133 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นตรี     55 รูป    สอบได้ 55 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นโท    50 รูป    สอบได้ 50 รูป
                                    มีเรียนนักเรียนนักธรรมชั้นเอก  28 รูป     สอบได้ 28 รูป
 
วิธีการส่งเสริมการศึกษา เป็น ผู้อำนวยการการจัดการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจัดหาวิทยากรมาให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณร และให้มีการเรียนรู้ระเบียบวินัย ประเพณีพิธีการทางมหายาน และได้สนับสนุนให้การไปทัศนศึกษาดูการศึกษาทางปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามสำนักเรียนต่างๆ
 
 
งานด้านการเผยแผ่
                  พ.ศ. 2532   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ. 2534   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
                  พ.ศ. 2535   ได้รับการถวายเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
                                       ได้รับพระราชทานพัดพัฒนาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปรินายก
                                       ในฐานะที่มีความอุตสาหะวิริยะนำพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาศิษยานุศิษย์ กระทำการพัฒนาวัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536
                 พ.ศ.2537     ได้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ คสล. 4 ชั้น วัดโลกานุเคราะห์ ราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มูลค่า 10 ล้าน
                 พ.ศ.2538     เป็น ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีการทำพิธีมาฆบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี ภิกษุ สามเณร 101 รูป ประชาชนประมาณ 150 คน
  • มีการจัดอบรมขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมของนิกายมหายาน
  • มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ กำหนดให้มีงานประจำปี ทอดกฐินผ้าป่า
  • ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์อื่น หรือทางหน่วยงานราชการในกิจกรรมต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการกับคณะสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • มีพุทธศาสนิกชน มาทำบุญเป็นประจำอยู่ที่วัด ประมาณ 100 คน ต่อเดือน
  • เกียรติภูมิ และเกียรติบัตร ที่ได้รับจากผลงาน ซึ่งได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธ ศาสนา ในด้านส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม         
   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
    ร่วมบุญกับวัดธรรมปัญญาราม
       

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

   แบบสำรวจ   
รายการเสียงธรรมจากมหายาน ท่านชอบอะไรมากที่สุด
เสียงบรรยายจากพระอาจารย์เสี่ยงป้อ องค์เดียว
เสียงสนทนาเย็นๆกับองค์ค้างคาว
เปิดสายคุยกับผู้ฟังหน้าไมค์
เสียงบทสวดมนต์
เสียงเพลงธรรมะ

 
 
 

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


iWebPack 19361493 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Designed by: Elegant Web Templates