เว็บไซต์ พระพุทธศาสนามหายานแห่งประเทศไทย
Search Register

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   ข้อความสั้น   
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 3b9cc
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
27. พฤษภาคม 2016 07:54:16
เว็บมหายาน.โออาจี ข่าวสาร สาระ ธรรมะ เพื่อประชาชนชาวพุทธ


   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch

   พิธีกรรมสำคัญอนัมนิกาย

 พิธีกรรมสำคัญอนัมนิกาย
 

พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย มี ๒ นิกายคือ อนัมนิกายและจีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกายได้เผยแผ่จากประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔  และมีพิธีกรรมที่เป็นจุดเด่นในการเผยแผ่พระศาสนา ยังมีข้อวัตรปฏิบัติบางส่วนที่สืบทอดมา และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยที่ยึดแบบอย่างพระสงฆ์เถรวาท พิธีกรรมสำคัญของคณะสงฆ์อนัมนิกายที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท คือ พิธีบรรพชา-อุปสมบท  พิธีเข้าพรรษา  พิธีทอดกฐิน และพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

        ส่วนพิธีกรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์อนัมนิกายที่สืบทอดมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ พิธีเทศกาลตรุษจีน พิธีบูชาดาวนพเคราะห์  พิธีกินเจเดือนเก้า  พิธีทิ้งกระจาด และพิธีกงเต็ก ประชาชนส่วนมากจะรู้จักพิธีกรรมเหล่านี้ แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพิธีกรรม ว่าพิธีกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้ และทำไมยังมีคนเชื่อและศรัทธาอยู่ การที่มีพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ย่อมมีความสำคัญเพราะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านของพิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมจะมีความสำคัญกับศาสนาได้นั้น ต้องมีหลักคำสอนที่สอดแทรกในพิธีกรรมด้วยและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ต้องทำให้คนได้รู้และได้เห็นในความสำคัญของพิธีกรรมว่าให้ประโยชน์อะไรแก่ประชาชน และมีหลักธรรมหรือข้อคิดอะไรในพิธีกรรมนั้นบ้าง  พิธีกรรมเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยมีการผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นให้เข้ากับกิจกรรมทางพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติสืบ  ต่อกันมาจนเป็นประเพณี ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เนื่องจากมีหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่ในปีที่ตรัสรู้ เพื่อสาวกจะได้ถือเป็นหลักในการออกไปประกาศพระศาสนา อันเรียกว่า "โอวาทปาติโมกข์" ในโอวาทนั้น มีหลักการสำคัญที่ทรงวางไว้ ๓ ประการ คือ ๑.สอนไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวง ๒.สอนให้ทำแต่ความดี ๓.สอนให้ทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว และในตัวบทของพิธีกรรมเองก็มีสาระเนื้อหาที่ทำให้พุทธศาสนิกชนปฎิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และเตือนใจให้คนทำแต่ความดี      

       พิธีกรรมมีความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะคนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญต่อพิธีกรรมมาก ซึ่งพิธีกรรมก็สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มาก เพราะเป็นโอกาศให้พระสงฆ์ได้ใช้โอกาสในการประกอบพิธีเป็นการแสดงธรรมด้วย และพิธีกรรมใดมีหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นสาระในพิธี ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สามารถดำรงคำสอนและใช้พิธีกรรมเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ด้วย และถือได้ว่าพิธีกรรมมีความสำคัญในอีกด้านของพระพุทธศาสนา พิธีกรรม” (Rituals) หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่กระทำในโอกาศต่างๆ หรือหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมอันละเอียดอ่อนที่ถูกกำหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียม กฎหมาย หรือระเบียบของสังคม ซึ่งแสดงออกถึงสัญลักษ์ของค่านิยม หรือความเชื่อ พิธีกรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของพิธีการ แต่มิได้มีความหมายตรงกันนัก ลักษณะสำคัญของพิธีกรรมคือ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา และมักเกี่ยวข้องกับการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ พีธีกรรมเป็นกรรมวิธีหรือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มชนได้กระทำขึ้น พิธีกรรมของพระสงฆ์อนัมนิกาย ในเรื่องการทำบุญอุทิศ จะมีพระสูตรที่กล่าวถึงพระโมคคัลลานเถระที่ตรัสถามพระพุทธองค์ เรื่องการทำบุญอุทิศให้มารดา กล่าวในพระสูตรเป็นภาษาญวนว่า เผิกโหนยือโหม็วโต่ย  กังเทิมเกี๊ยบ พี่หยือยึกเญิงหลือเสอหน่ายฮา พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระโมคคัลลานเถระว่า  ดูก่อนโมคคัลลาน มารดาของเธอนั้นสร้างกรรมไว้ในชาติปางก่อนอย่างหนัก เหนืออำนาจที่เธอผู้เดียวจะโปรดให้พ้นทุกข์ได้ เธอจงพึ่งพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศ จึงจะโปรดมารดาของเธอให้พ้นทุกข์ได้  ซึ่งพระสงฆ์อนัมนิกายจึงใช้พระสูตรนี้ในการเผยแผ่คำสอนและพิธีกรรมมาจนถึงอดีตและถือว่าเป็นพระสูตรที่สมบูรณ์และยังคงคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่งคง ให้เรารู้จักละความชั่วทำแต่ความดี ผู้ที่ทำแต่ความชั่ว บาปนั้นย่อมส่งผล

พระจักรพงษ์   คั้นติ๊น/ทิพสูงเนิน 

 
   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
    ร่วมบุญกับวัดธรรมปัญญาราม
       

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

   แบบสำรวจ   
รายการเสียงธรรมจากมหายาน ท่านชอบอะไรมากที่สุด
เสียงบรรยายจากพระอาจารย์เสี่ยงป้อ องค์เดียว
เสียงสนทนาเย็นๆกับองค์ค้างคาว
เปิดสายคุยกับผู้ฟังหน้าไมค์
เสียงบทสวดมนต์
เสียงเพลงธรรมะ

 
 
 

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


iWebPack 19361447 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Designed by: Elegant Web Templates