เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 6
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch


สปา สเปร์ย เถาเอ็นอ่อน ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
กลูแท็ก และ แคลทรีแอล(แคล3)

300.00 บ.
Spa Spray 100 % Natural ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
สมุนไพร 108 น้ำมันมนต์พระยูไลฯ ทาแก้ปวดเมื่อย

100.00 บ.
Spaspray สมุนไพรสกัดเย็น

1,000.00 บ.
การสังคายนาของฝ่ายมหายาน


การสังคายนาของฝ่ายมหายาน

            สังคายนาครั้งที่ ๑  สังคายนาครั้งแรกที่พระมหากัสสปเป็นประธานนั้น  กระทำที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา  ข้างภูเขาเวภารบรรพต  กรุงราชคฤห์  มีคำกล่าวของฝ่ายมหายานว่า  ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้รับเลือกเป็นการกสงฆ์  (คือสงฆ์ผู้กระทำหน้าที่ในปฐมสังคายนาซึ่งมีพระมหากัสสปเป็นประธาน  ได้ประชุมกันทำสังคายนาขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  เรียกว่าสังคายนานอกถ้ำ  และโดยเหตุที่ภิกษุผู้ทำสังคายนานอกถ้ำมีจำนวนมาก  จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  สังคายนามหาสังฆิกะ คือของสงฆ์หมู่ใหญ่ 

        สังคายนาครั้งที่   การสังคายนาของมหาสังฆิกะ  มีเรื่องเล่าว่า  เมื่อภิกษุวัชชีบุตร  ถือวินัยย่อหย่อน ๑๐ ประการและพระยสะ  กากัณฑกบุตร ได้ชักชวนคณะสงฆ์ในภาคต่าง  มาร่วมกันทำสังคายนา  ชำระมลทินโทษแห่งพระศาสนาวินิจฉัยชี้ว่า  ข้อถือผิด ๑๐ ประการนั้น มีห้ามไว้ในพระวินัยอย่างไร  แล้วได้ทำสังคายนา  ในขณะเดียวกัน  พวกภิกษุวัชชีบุตรซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก  ก็ได้เรียกประชุมสงฆ์ ถึง ๑๐,๐๐๐ รูป ทำสังคายนาของตนเองที่เมืองกุสุมปุระ  (ปาตลีบุตรให้ชื่อว่ามหาสังคีติ  คือมหาสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดนิกายมหาสังฆิกะซึ่งแม้จะยังไม่นับว่าเป็นมหายานโดยตรง  แต่ก็นับได้ว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการแตกแยกจากฝ่ายเถรวาท  มาเป็นมหายานในกาลต่อมา  การสังคายนาครั้งนี้  ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเดิมไปไม่น้อย  

            พระพุทธศาสนาได้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ  ถึง ๑๘ นิกาย  หรือมากกว่านั้น  ในพุทธศตวรรษที่ ๒  ส่วนมากเป็นนิกายเล็ก ๆ  ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก นิกายที่ได้รับความนับถือและมีอิทธิพลมากที่สุดในระยะ ๕  ศตวรรษแรกได้แก่เถรวาทนิกาย ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามมติปฐมสังคายนาเป็นหลักสำคัญ  และนิกายนี้เองยังได้แตกแยกออกเป็นนิกายเล็ก ๆ  อีกถึง ๑๒  นิกาย ดังนั้นการศึกษาหลักธรรมที่สำคัญที่สำคัญที่สุดจึงสามารถค้นหาได้จาก  เภทธรรมมติจักรศาสตร์  ในฝ่ายสันสกฤต และกถาวัตถุของฝ่ายบาลี  ซึ่งเป็นหลักธรรมของฝ่ายสาวกยานหรือเถรวาทนิกาย  ส่วนนิกายต่าง ๆ  ที่แตกแยกออกจากนิกายเถรวาท  เราไม่สามารถหาหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ  นิกายอื่น ๆ ที่พอจะค้นหาหลักธรรมได้ละเอียดพอสมควรคือ นิกายสรวาสติวาทิน ซึ่งส่วนใหญ่คณาจารย์จีนได้แปลจกภาษาสันสกฤตและบาลี  เป็นภาษาจีนและทิเบต หลักธรรมของนิกายสรวาสติวาทินเราสามารถศึกษาได้จากนิกายมหายาน เพราะได้รวมหลักธรรมที่สำคัญของสรวาสติวาทินอยู่ด้วย  นิกายนอกจากที่กล่าวมาปรากฏว่ามีหลักฐานหลงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันน้อยมาก  จนไม่สามารถยึดถือเป็นหลักสำคัญได้  แต่นิกายมหาสังฆิกะและกิ่งนิกายที่แตกแยกออกไป มีบทบาทสำคัญมากในการก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายมหายานขึ้น  แต่ลัทธิอิสระและเป็นที่รวมหลักธรรมสำคัญ ๆ  ของทุก ๆ นิกายในพุทธศาสนา  จึงนับได้ว่า นิกายมหายาน  เป็นขุมกำลังที่สำคัญมาของพระพุทธศาสนา

            สาเหตุที่เป็นบ่อเกิดมหายานนั้น มีเหตุการณ์ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในยุคแรกและต่อมาในระหว่างสมัยที่พวกกุษาณกำลังแผ่อิทธิพลอยู่ทางอินเดียเหนือ  และพวกอันธกะกลังเสวยอำนาจทางอินเดียตอนใต้  ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ - ๗ ได้มีเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงหลายประการปรากฏขึ้นในพระพุทธศาสนา  นั้นคือการถือกำเนิดของลัทธินิกายใหม่ ซึ่งไม่ยอมอยู่ร่วมอาณัติด้วยกับลัทธินิกาย  ๑๘ ซึ่งกำลังเจริญแข่งกันอยู่  ลัทธินิกายใหม่นี้  เรียกตนเองว่า ลัทธิมหายาน การปรากฏขึ้นของนิกายมหายานนับเป็นวิวัฒนาการ และเป็นงานปฏิรูปในหน้าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาในสมัยดั้งเดิมหลักธรรมคำสอนมีลักษณะเป็นสัจนิยม  มนุษยภาพนิยม ปติฏฐานนิยม และเป็นวิทยาศาสตร์    ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอภิปรัชญาในสมัย ๑๘ นิกาย และได้กลายเป็นอภิปรัชญาและตรรกวิทยาอย่างสมบูรณ์แบบสมัยลัทธิมหายานเกิดขึ้น  นิกายมหายานจึงเป็นผลแห่งจินตนาการอันไพศาล  เป็นอภิปรัชญา เป็นตรรกวิทยาและวรรณคดี และศิลปะยิ่งใหญ่ ตลอดจนหลักธรรมที่ต้องอารมณ์ของชนทุกชั้นในซีกโลกตะวันออก

มหายานเกิดขึ้นจากคณะสงฆ์ ๑๘ นิกาย พระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ เนื่องมาจากความวิบัติแห่งสีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตานับตั้งแต่พุทธศตวรรษ    ที่ ๑ เป็นต้นมา สังฆมณฑลแบ่งแยกออกเป็น  ๑๘ นิกายใหญ่ และมีสาขาปลีกย่อยแยกแยะออกมาอีก ต่างนิกายต่างมีอุดมทัศนะทางหลักธรรมและวัตรปฏิบัติผิดแผกกัน และแต่ละนิกายย่อมมีศูนย์กลางของคณะมหายานก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือเกิดขึ้นเพรามีทัศนะในเรื่องอุดมคติต่างจากพวกนิกาย ๑๘  จึงต้องแยกออกมาเป็นคณะใหม่ คณาจารย์ในมหายานในสมัยต้นล้วนแต่เป็นภิกษุในนิกาย ๑๘  มาก่อน ภายหลังจึงแยกตนออกมาตั้งนิกายมหายาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ในนิกายมหาสังฆิกะ

นิกายทั้ง ๑๘ มีดังต่อไปนี้

๑. นิกายสถวีรวาท

๒. นิกายมหาสังฆิกวาท

๓.นิกายเอกัพโยหาริกาวาท

๔.นิกายโลกุตตรวาทิน 

๕.นิกายโคกุลิกวาท

๖. นิกายพหุสสุติวาท

๗. นิกายปัญญัติวาท

๘. นิกายมหิสาสิกวาท 

๙.นิกายวัชชีบุตร

๑๐.นิกายสรวาสติวาทิน

๑๑. นิกายธรรมคุปตะ

๑๒. นิกายกัสสปิกวาท

๑๓. นิกายเสาตรนติกะ

๑๔. นิกายเจติวาท

๑๕. นิกายสมิติยวาท

๑๖. นิกายเหมวันตะ

๑๗. นิกายสุตตวาท

๑๘. นิกายอันธกะ 

เหล่านี้ต่อมาแตกเพิ่มออกเป็น ๒๒ นิกาย คือ

๑๙. นิกายปรเสลิยะและอุตตรเสลิยะ

๒๐. นิกายอุตตรปถะ

๒๑. นิกายวิภัชชวาทิน

๒๒. นิกายเวตุลลลกะ

ต่อมาบางนิกายย่อยก็ได้พัฒนาการมาเป็นมหายานโดยเฉพาะนิกายมหาสังฆิกะ และบางส่วนก็ยังคงเป็นเถรวาทหรือหินยานเช่นเดิม

   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
    ร่วมบุญกับวัดธรรมปัญญาราม
       

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

        
       

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21112632 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack