เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch


สปา สเปร์ย เถาเอ็นอ่อน ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
กลูแท็ก และ แคลทรีแอล(แคล3)

300.00 บ.
Spa Spray 100 % Natural ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
สมุนไพร 108 น้ำมันมนต์พระยูไลฯ ทาแก้ปวดเมื่อย

100.00 บ.
Spaspray สมุนไพรสกัดเย็น

1,000.00 บ.
หลักการเผยแผร่ของคณะสงฆ์มหายาน
นโยบายการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน จักมุ่งสามัญชนส่วนใหญ่เป็นประมาณ ดังนั้นลัทธิธรรมเนียมใดซึ่งสามัญชนเคยเชื่อถืออยู่ หากไม่ขัดกับหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วฝ่ายมหายานก็รับเข้าไว้หมด เพราะฉะนั้นจึงทำให้ตำราพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน นั้นกว้างขวางและลึกมาก เรียกได้ว่า เป็นอภิปรัชญาและตรรกวิทยาเลยทีเดียว ดังคำว่า "หินยาน คือ จิตใจคับแคบ มหายาน คือ น้ำใจกว้างขวาง"
พระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน ถืออุดมคติ ๓ ประการคือ
 
      ๑.  หลักมหาปัญญา ในหลักการข้อนี้ฝ่ายมหายานได้อธิบาย
หลักอนัตตา ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาออกไปอย่างกว้าง
ขวางลึกซึ้งมาก พิสดารยิ่งกว่าในฝ่ายเถรวาท แต่คำว่า "อนัตตา" ทาง
มหายานไม่ใคร่นิยมใช้ ได้เลือกใช้คำว่า "ศูนยตา" แทน ในส่วนปฏิบัติ
ของบุคคลทางมหายานถือว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยการเข้าถึงศูนยตา
ศูนยตานั้นมีเป็น ๒ ชั้น คือ ปุคคลศูนยตา และธรรมศูนยตา ปุคคล
ศูนยตา ได้แก่การละอัสมิมานะซึ่งทำให้บุคคลบรรลุอรหันต์ ส่วนธรรม-
ศูนยตา ได้แก่การละความยึดถือแม้ในพระนิพพาน ซึ่งเป็นภูมิของ
พระโพธิสัตว์ชั้นสูง
      ๒.  มหากรุณา ได้แก่การตั้งโพธิจิตมุ่งพุทธภูมิ ไม่มุ่งอรหัต-
ภูมิ ในทัศนะมหายานเห็นว่าอรหัตภูมิเป็นของคับแคบ ช่วยคนได้
น้อย เพราะฉะนั้นจึงควรมุ่งสู่พุทธภูมิ ซึ่งในขณะที่ยังมิได้บรรลุต้องสร้าง
บารมีเพื่อช่วยสัตว์ ในฝ่ายมหายานย่อบารมีลงจาก ๑๐ เป็น ๖ คือ
          (๑)  ทานปารมิตา พระโพธิสัตว์จะต้องสละทรัพย์ อวัยวะและชีวิต เพื่อสัตว์โลกได้โดยไม่อาลัย
          (๒)  ลีลปารมิตา พระโพธิสัตว์จะต้องรักษาศีลอันประกอบด้วยอินทรีย์สังวรศีล ๑ กุสลสังคหศีล ๑ ข้อนี้ได้แก่การทำความดีสงเคราะห์สัตว์ทุกกรณี สัตวสังคหศีล ๑ คือการช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์
          (๓)  กฺษานติปารมิตา พระโพธิสัตว์ต้องสามารถอดทนต่อสิ่งกดดันเพื่อโปรดสัตว์ได้
          (๔)  วิริยปารมิติ พระโพธิสัตว์ไม่ย่อท้อต่อพุทธภูมิ ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายระอาในการช่วยสัตว์
          (๕)  ธฺยานปารมิตา พระโพธิสัตว์จะต้องสำเร็จในฌานสมาบัติทุกชั้น มีจิตไม่คลอนแคลนเพราะเหตุอารมณ์
          (๖)  ปรัชญาปารมิตา พระโพธิสัตว์จะต้องทำให้แจ้งในปุคคลศูนยตา และธัมมศูนยตา
 
      ๓.  มหาอุปาย คือพระโพธิสัตว์จะต้องประกอบด้วยกุศโลบาย
นานัปการในการช่วยเหลือปวงสัตว์ ต้องประกอบด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ
ในการเข้าถึงอธิมุติของปวงสัตว์ เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดรู้จักวาง
ยาให้ถูกโรค อาศัยข้อนี้แหละทางฝ่ายมหายานได้เพิ่มเติมคติธรรมและ
พิธีการซึ่งไม่เคยมีในฝ่ายเถรวาทเข้ามามากมาย โดยถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็น
เพียงอุบายชักจูงให้ผู้เขลาโน้มเอียงเข้ามาสู่สัจจธรรมในเบื้องปลายเท่านั้น

                        
                                      www.Mahayan.org


   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
      

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

        
       

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21221862 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack