เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 5
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: nathrotch


สปา สเปร์ย เถาเอ็นอ่อน ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
กลูแท็ก และ แคลทรีแอล(แคล3)

300.00 บ.
Spa Spray 100 % Natural ฉีดพ่นก็ผ่อนคลาย

200.00 บ.
สมุนไพร 108 น้ำมันมนต์พระยูไลฯ ทาแก้ปวดเมื่อย

100.00 บ.
Spaspray สมุนไพรสกัดเย็น

1,000.00 บ.
สารัตถะสำคัญในพระสูตรของฝ่ายมหายาน


สารัตถะสำคัญในพระสูตรของฝ่ายมหายาน

            ท่านนาคารชุน ได้รวบรวมพระสูตรที่สำคัญในพระพุทธศาสนาของฝ่ายมหายานไว้เป็นจำนวนมาก มีพระสูตรสำคัญที่นำมาเป็นต้นตำรับของปรัชญาของนิกาย  หลายพระสูตร ดังต่อไปนี้

๑.  มหาปรัชญาปารมิตา 

มหาปรัชญาปารมิตา  เป็นพระสูตรดั้งเดิมของฝ่ายมหายานที่กล่าวถึงทฤษฎีสูญยตา   พระสูตรนี้ประกอบด้วยหลายๆ คัมภีร์  มีผู้นำไปแปลในภาษาอื่นหลายภาษา  เช่น พระกุมารชีพ ได้แปลเป็นภาษาจีน  เมื่อ พ.ศ. ๗๑๐ ซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลในทางความคิดความเชื่อของชาวจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษหลายฉบับ  ที่นับว่าแพร่หลายที่สุด ได้แก่ฉบับของ บีล  ของแมกมูลเลอร์  ของ เจมเมลล์ และของซูซูกิ  ในคัมภีร์วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายา  เป็นเพียงปรากฏการณ์  และเป็นเพียงผลิตกรรมของจิตเท่านั้น  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบกันขึ้นเหมือนความฝัน  เหมือนฟองน้ำ เงาของหยาดน้ำค้างและฟ้าแลบ มหายานถือว่าพระสูตรนี้เป็นมหามนต์ มหาปัญญาอันหาค่ามิได้ เป็นสัจจะและเป็นยานที่นำมนุษย์ขึ้นสู่ฝั่ง

๒. อวตังสกสูตร

อวตังสกสูตร  เป็นพระสูตรที่อ้างว่า  เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนโดยพระองค์เองเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ขณะที่ทรงเข้าสมาธิในรูปธรรมกาย เนื้อหาในพระสูตรกล่าวถึงพระไวโรจนพุทธะในภาวะสูงสุดทางธรรมกายที่ได้แสดงธรรมให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงจิตภาพ  อันเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์แท้จริง  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นหนึ่ง  หนึ่งนั้น คือสัจจะสูงสุด  พุทธะ  จิต สรรพสัตว์  ต่างล้วนเป็นหนึ่ง

๓. วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร เป็นพระสูตรที่มีอิทธิพลทางความคิดให้กับปรัชญาเซ็น ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น   อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ ได้แปลพระสูตรนี้เป็นภาษาไทย ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นสูตรหรือปรัชญาที่กล่าวถึงสุญตาอันเป็นคำที่ใช้แพร่หลายในฝ่ายมหายาน

สุญตากับอนัตตา  ความจริงมีความหมายใกล้เคียงกัน  กล่าวคือเป็นคำปฏิเสธ สภาวะที่อยู่ที่เป็นด้วยตัวของมันเอง เพราะในทัศนะของฝ่ายมหายาน สรรพสิ่งที่ปรากฏแก่เราล้วนเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งสิ้น สุญตาไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยหรือเหมือนอวกาศ แต่หมายเพียงว่าเป็นสภาวะที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองชนิดที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัย ปัจจัยธรรมที่อาศัยกันจึงเป็นเพียงมายาที่มีอยู่  ปรากฏอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไปเสียทั้งหมด

มหายานเชื่อว่าโลกกับนิพพาน  โดยความเป็นจริงมิได้เป็นสิ่งเดียวกัน  หรือมิได้เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน  เพราะโลกเป็นปฏิจจสมุปบาท ความดับเสียได้แห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือพระนิพพาน  ฉะนั้น ทั้งโลก ทั้งพระนิพพาน  จึงเป็นสุญตา คือมิใช่สภาวะ และในเมื่อสภาวะไม่มีเสียแล้ว อภาวะก็ย่อมไม่มีไปด้วย เพราะมีสภาวะจึงจะมีอภาวะได้ เพราะเป็นของคู่กัน ผู้ใดเห็นโลกและนิพพานเป็นสภาวะ  ผู้นั้นเป็นสัสสตทิฏฐิ ฯลฯ  ดังได้กล่าวไว้แล้วในปรัชญาศูนยตาวาท

คหบดีวิมลเกียรติ  แสดงในแบบบุคลาฐิษฐานในพระสูตรนี้  ก็อธิบายปทัสถาน [๑] แห่งสุญตา  ในทำนองเดียวกันกับของท่านนาคารชุน  กล่าวคืออธิบายสุญตาทั้งที่เป็นปรมัตถธรรม และทั้งที่เป็นสมมติธรรมแห่งโลกียสัจจะ

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร  มิได้ปฏิเสธสมมติสัจจะอย่างพวกอุจเฉททิฏฐิ  พวกอกิริยทิฏฐิ และหรือพวกนัตถิกทิฏฐิ   จุดเด่นของวิมลเกียรตินิทเทสสูตรที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การที่จะเป็นพระโพธิสัตว์และการดำรงชีวิตเยี่ยงพระโพธิสัตว์นั้น ไม่จำเป็นที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะต้องบวชเป็นพระภิกษุ  ใครๆ ก็อาจปฏิบัติได้เหมือนกันหมด  พืช หรือ พีชะ[๒] แห่งความเป็นพุทธะอาจพบได้แม้แต่ในวิถีที่ยังครองตัณหา 

ความหมายที่แท้จริงของพระสูตรนี้ คือการค้นคว้าหาความเป็นพุทธะในตัวเองอันเต็มไปด้วยตัณหานานาประการ เพื่อว่าหากได้พบแล้วจะได้กระทำตนให้บริสุทธิ์  ปรัชญาที่แสดงไว้ในพระสูตรนี้ถือว่าเป็นรากฐานความเชื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแสวงหาจิตเดิม(Essence of Mind)  หรือจิตหนึ่ง[๓]  ในปรัชญาเซ็นของเว่ยหล่าง  และฮวงโป นั้นเอง

๔. สัทธรรมปุณฑริกสูตร

สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นพระสูตรที่ได้รับความนิยมมีผู้ศรัทธามากที่สุดของชาวจีนและญี่ปุ่น  คำสอนในพระสูตรนี้เป็นรากฐานของปรัชญาเทนได  นิชิเรน อันเป็นกิ่งนิกายของลัทธิเซ็น ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน  วัดต่างๆ ของเซ็นใช้บทสวดในพระสูตรนี้ท่องบ่นเป็นประจำทุกวัน  ชาวจีนและญี่ปุ่น  ที่นับถือพระพุทธศาสนามหายานเชื่อว่าสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นสูตรสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน มีผู้แปลพระสูตรนี้จากต้นฉบับเดิมในภาษาสันสกฤตออกเป็นภาษาจีน  ๓  ฉบับ  แต่ที่นับว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งมากที่สุด เป็นฉบับที่แปลโดยพระกุมารชีพ  ที่มิสเตอร์ เบอร์นอน  ได้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และเคอร์น  แปลออกเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งอาจาร ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์ ได้แปลจากฉบับของเคอร์น เป็นภาษาไทย  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งผู้แปลได้แสดงความเห็นไว้ในคำนำว่า

ความสำคัญของมหายานคือ ความพยายามที่จะเน้นทฤษฎีเรื่องพระโพธฺสัตว์ เช่นเดียวกับการที่ชาวเถรวาทเน้นเรื่องพระอรหันต์  มหายานจากพระสูตรนี้มองเห็นว่ามหายานทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสากยาน  ปัจเจกพุทธยาน หรือโพธิสัตวยาน นับล้วนเป็นเพียงแต่กุสโลบายในการสอนทั้งสิ้น แท้จริงแล้วพระพุทธศาสนามีเพียงยานเดียวคือเอกยาน หรือพุทธยาน   ซึ่งหมายถึงยานที่มุ่งไปสู่ความเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้สัทธรรมปุณฑริกสูตรแสดงถึงปรัชญามหายานที่มีความแตกต่างจากปรัชญาเถรวาท  ตามความเชื่อ และตามลักษณะที่เป็นนิรันดร ปราศจากการดับสูญและคงอยู่เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ทรงพลัง อำนาจแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ ให้ปรากฏแก่มนุษย์ได้อย่างที่กล่าวไว้ในพระสูตรนี้ก็ตาม..

มหายานมีความเชื่อที่แตกต่างจากฝ่ายเถรวาทอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระอรหันต์  ว่ายังมิใช่ขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่เรียกว่า พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงพระธรรมอันสูงสุด แต่เป็นเพียงอรหันตผลที่สาวกของพระองค์ซึ่งแม้แต่พระสารีบุตร  หรือพระโมคคัลลานะก็ยังต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุพุทธธรรมชั้นสูงนั้นต่อไปในอนาคตกาล  ส่วนพระโพธิสัตว์นั้น มหายานเชื่อว่ามีฐานะที่สูงกว่าพระอรหันต์ของฝ่ายเถรวาท  พระโพธิสัตว์ แตกต่างจากพระอรหันต์ที่ไม่เพียงแต่แสวงหาความหลุดพ้นเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่พระโพธสัตว์ทั้งหลายต่างอยู่ระหว่างการสั่งสมบารมีบำเพ็ญเพียรต่อไปเพื่อโพธิญาณด้วยการสอดส่องดูแลและพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ทุกเมื่อ พุทธศษสนามหายานจึงจัดเป็นศาสนาที่ให้ความอบอุ่นให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัตินับถือทั่วไป สอนให้มนุษย์เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูล  ซึ่งถือเป็นคำสอนที่เหมาะสมในการนำมาเป็นหลักดำเนินชีวิต   ตามความเหมาะสมของสภาพจิตใจและสภาพสังคมในปัจจุบัน

สัทธรรมปุณฑริกสูตร  มีใจความโดยย่อว่า ในกาลครั้งหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับ ณ ภูเขคิชฌกูฏ[๔]  ใกล้กรุงราชคฤห์  ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์  พระโพธฺสัตว์ เทวดาและสัตว์ทั้งหลาย ภายหลังพระองค์ทรงแสดงธรรมแลทรงออกจากสมาธิแผ่รัศมีไปทางทิศตะวันออก  ได้ตรัสแก่พระสารีบุตรว่า การที่พระองค์เองทรงสั่งสอนด้วยอุบายวิธีการต่างๆ กัน ก็เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ ส่วนคำสั่งสอนที่แท้จริงของพระองค์นั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น  คือเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากไตรโลกอันเป็นเสมือนที่กำลังถูกไฟไหม้ โดยการแสดงธรรมที่เป็นนิรันดรสู่ความนิรันดร คอยรับประกันความเป็นพุทธะแก่สรรพสัตว์โดยมีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อันสามารถแปลงกายได้ถึง ๓๒ กาย ไว้คอยช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แห่งมวลสัตว์โลกทั้งหลาย  นอกจากนั้นในพระสูตรยังได้มีการบรรยายถึงสุขาวดีแดนพุทธเกษตรอย่างไพเราะเพราะพริ้ง ทำให้ศาสนิกชนทั้งหลายมีความหวังอันเรืองรองที่จะได้มีโอกาสไปจุติ ณ แดนสุคติภพแห่งนั้นภายหลังที่สิ้นชีวิตลง

๕. สุขาวดียูหสูตร

สุขาวดียูหสูตร  ปรัชญาปารมิตาสูตรกล่าวถึงทฤษฎีสุญตา เช่นเดียวกับในสัทธรรมปุณฑริกสูตร  และวิมลเกียรตินิทเทสสูตร  กล่าวถึงพุทธะ พระโพธิสัตว์ และการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพุทธภูมิ ส่วนในสุขาวดียูหสูตรนั้นเป็นสูตรที่ พระกุมารชีพ  ได้แปลเป็นภาษาจีนใน พ.ศ. ๑๐๐๘  กล่าวถึงชีวิตในภพหน้า  เป็นพระสูตรของนิกายสุขาวดีที่เชื่อว่า  เมื่อชีวิตสิ้นสุดลงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตของพระศรีอารย์  หรือเกิดในพุทธภูมิตะวันออกของพระอักโษภยะ หรือไปเกิดในแดนพุทธเกษตรทางตะวันตกของพระอมิตาภะ  สุขาวดียูหสูตรบรรยายถึงพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสกับพระอานนท์ถึงเรื่องพระภิกษุธรรมการะ ว่า ต่อไปจะได้มีโอกาสตรัสรู้เป็นพระอมิตาภะพุทธเจ้า แต่เนื่องจากได้ตั้งสัตย์ปฏิญญาณไว้ว่าจะยังไม่ขอบรรลุความเป็นพระโพธิสัตว์ จนกว่าจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นก่อน  ในพระสูตรจึงได้มีบริสุทธิภูมิแดนสุขาวดีขึ้นเป็นประหนึ่งประตูสวรรค์ไปสู่พุทธเกษตร  เพื่อคอยรอรับดวงวิญญาณที่จะไปเกิดในภพนี้ของผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์พระอมิตาภะ  เชื่อกันว่า ขณะที่กำลังจะสิ้นใจหากสวดระลึกถึงพระโพธิสัตว์องค์นี้ด้วย ความเคารพศรัทธา  วิญญาณจึงจะล่องลอยไปสู่แดนวิสุทธิภูมิดังกล่าวตามสมความปรารถนา

๖. มหาปรินิพพานสูตร

มหาปรินิพพานสูตร  เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพุทธภาวะที่เรียกกันว่า  ตถาคตครรภ์ ที่มนุษย์สามารถค้นหาเพื่อบรรลุความหลุดพ้นเป็นพุทธะได้โดยสัญชาตญาณเดิมอันมีมาก่อน เป็นการนำเอาพุทธธรรมมาเป็นจุดที่ระลึกถึงบุคลิกภาพของพระองค์ที่พระสูตรสร้างความเชื่อว่ายังสถิตอยู่  เป็นสูตรที่อธิบายถึงภาวะนิพพานของชาวเถรวาทนำมารวมกับแนวคิดของมหายานเพื่อแสดงความจริงในหลักธรรมในการที่จะละความหลงไปสู่ความเห็นแจ้งเพื่อความหลุดพ้น แต่การเห็นแจ้งเพื่อที่จะละโมหะนั้นกระทำได้วิธีเดียว  คือการควบคุมสังเกตภาวะของจิตที่บรรลุตถาคตครรภ์อันเป็นพุทธิจิตธรรมกาย  พุทธกายหรือนิพพาน 

ข้อความในพระสูตรนี้เชื่อว่า นิพพานมิได้เป็นลบ  มิได้เป็นความว่าง  แต่เป็นความยิ่งใหญ่ของ มหาอัตตาที่เป็น นิจจัง  สุขัง  วิสุทธิ พระสูตรอ้างว่า แม้แต่พระวรกายของพระองค์จะดับไปแล้วก็ตาม แต่ในสภาพที่แท้จริง พระวรกายเดิมยังสถิตอยู่เพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย  แต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น นิรมาณกาย และ สัมโภคกาย ดังที่ได้แสดงไว้ให้พระสาวก พระโพธิสัตว์  มนุษย์  สัตว์และเทวดา ได้สามารถมองเห็นพระองค์ มหาปรินิพพานสูตรเชื่อว่าสัตวโลกทั้งมวลมีพุทธภาวะด้วยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น สรรพสัตว์จึงสามารถบรรลุพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งสิ้น  หากมีการบำเพ็ญทศบารมีตามแนวทางของมหายาน

นอกจากพระสูตรที่สำคัญ ดังที่ได้กล่าวแต่โดยย่อมาแล้ว มหายานยังได้สร้าง ยังได้สร้างความเชื่อ ความหวังไว้ให้กับผู้ที่นับถือเลื่อมใสไว้ในหลายพระสูตร  เช่น คัณฑวยุหสูตร  ทศภูมิกสูตร  ศูรางคมสมาธิสูตร  ศรีมาลาเทวีสูตร  พรหมชาลสูตร อสมบูรณอนุสูตร  อุตรสรณสูตร  สันธินิรโมกขสูตร  ลังกาวตานสูตร เป็นต้น 

เมื่อกล่าวโดยสรุป  พระพุทธศาสนามหายานได้แต่คัมภีร์ สูตร  และปรัชญา มากกว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทหลายเท่า แต่ปรัชญาที่ก่อให้เกิดนิกายมหายานที่ได้รับความนิยมเลื่อมใสในหมู่ประชาชนประเทศต่างๆ  ในทวีปเอเชียโดยเฉพาะในทิเบต จีน  เกาหลี เวียดนาม และญี่ปุ่น  ได้แก่ปรัชญามาธยมิกที่เน้นเรื่องศูนยตากับปรัชญาโยคาจารที่เน้นเรื่องจิตหรืออาลยวิญญาณ ขณะที่ปรัชญาเถรวาทซึ่งเป็นความเชื่อตามพุทธศาสนาดั้งเดิมได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในลังกา  พม่า ไทย  ลาว เขมร

   วิทยุคลื่นมหายาน ออนไลน์   
       


 
 วิทยุออนไลน์ ดาวโหลดมาติดตั้งที่มือถือ
  ฟังได้ทุกระบบ Android and IOS  
พิมพ์คำว่า
สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซี่ยน
     
    ร่วมบุญกับวัดธรรมปัญญาราม
       

   เว็บเพื่อนบ้าน   
คลื่นมหายาน 2
facebookเสียงธรรมส่องโลก
เพจ ป.จ.ทิพสูงเนิน

        
       

เว็บไซต์มหายาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนามหายาน-เถรวาท และศิลปะวัฒนธรรม-ประเพณี 

เป็นแหล่งข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand.

ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อทีมงาน โทร: 081-137-8680, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com


21112282 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack